Byggvårdsmagasinet Skorstensrenovering / skorstenstätning

 En skorsten utsätts för stora yttre och inre påfrestningar. Fukt och kyla kan tära hårt på det yttre murverket, men det är insidan som utsätts för den mest extrema påverkan. Kraftiga temperaturskillnader, påverkan av sot och tjära, kondensfukt, mekaniskt slitage vid sotning etc. Självklart är en skorsten byggd för att tåla rejäla påfrestningar, men felaktig eldning och dåligt underhåll kan kraftigt förkorta livslängden och i västa fall innebära en brandfara.

 När skador uppstått finns det alternativa metoder för att återskapa en trygg och säker funktion. Reparation genom glidgjutning av rökkanalen då man täcker insidan med ett skikt av keramisk tätmassa, eller installation av rostfritt insatsrör som utgör en helt ny rökkanal. Valet av metod kan vara beroende av såväl skadornas art som omfattning, typ av eldstad etc.

Glidgjutning

Denna metod innebär att en keramisk massa tilllförs på kanalväggarna och på så sätt skapas ett nytt, tätt skikt i kanalen som förutom att det tätar också förbättrar flödesegenskaperna. Risken för att smuts och sotavlagringar skall få fästa minskar också.

 I en otät, murad skorsten kan skadorna vara av olika typ och omfattning  och renovering genom glidgjutning kräver specialutrustning. En yrkesman har möjlighet att med tekniska hjälpmedel och sina erfarenheter göra en kompetent bedömning av skadorna och hur renoveringen kan utföras. 

         Före glidljutning                    Efter glidgjutning

 

Rostfria insatsrör

Genom montering av ett flexibelt, rostfritt insatsrör skapas en ny, mycket motståndskraftig rökkanal inuti den befintliga.

Skorstenen får också, trots en minskning av kanalarean, en bra funktion genom de betydligt bättre flödesegenskaperna hos en kanal med slät insida och cirkulärt tvärsnitt.

Dubbelväggiga rör används i huvudsak för montering i utdömda, murade kanaler, men används också som alternativ i samband med byte av eldstad som kan innebära kraftigt sänkta rökgastemperaturer med risk för kondensbildning.

Byggvårdsmagasinet skorstensrenovering.

Kontakt christer@byggvardsmagasinet.se